Инфраструктура

Водоснабдяване и канализиционна мрежа

Изградена е на първи етап водопроводна мрежа за питейно – битови и противопожарни нужди от тръби ПЕ-ВП с диаметър ф 110. До всички съществуващи сгради са предвидени отклонения със спирателни кранове и хидранти. Предстои изграждане на втори етап от водопреносната мрежа на бизнес зоната. Изградена е нова площадкова канализация за битови отпадни води на първи етап. На втори етап е изградена връзката на канализационната мрежа към колектор за отпадни води на градска канализация за битови отпадни води. На трети етап се предвижда разширяване на канализационната мрежа за обслужване на новопостроените сгради в свободни парцели, находящи се на територията на бизнес зоната. Доставчик на услугата е “Водоснабдяване – Дунав” ЕООД.

Денонощен телефон-Централен диспечерски пункт 66-11-55
тел. /+359/84 61 10 20, fax: /+359/84 61 10 22
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.dunav-rz.com

Електроснабдителна мрежа

За осигуряване захранването на бизнес зона „Перистър” е изграден трафопост тип БКТП и подземно кабелно трасе СрН 20 кV за захранване на трафопоста. Вътрешната електропреносна мрежа е положена подземно и изведена до разпределителни касети до всяка от съществуващите към настоящия момент сгради. На втори етап се предвижда изграждане на нов трафопост, който ще захранва новопостроените сгради в свободни парцели, находящи се на територията на бизнес зоната. Изградено е вътрешно улично осветление на 70% от територията на Бизнес зона „Перистър. На втори етап предстои завършване на уличното осветление. Доставчик на услугата е ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД. Услугата включва доставка на електроенергия за бита, промишлеността, обществено-административния и търговски сектор, и уличното осветление.

тел. 0700 161 61 (на цената на един градски разговор)
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.energo-pro.bg

Газопреносна мрежа

Газопроводната мрежа включва 5 основни клона, като към настоящия момент са отведени захранващи тръби с кранове до всеки от съществуващите обекти на територията на Бизнес зона „Перистър”. На втори етап е предвидено да се изградят разклонения към новоизградените обекти в свободни парцели, находящи се на територията на бизнес зоната. Доставчик на услугата е създаденото през 1997г. “Газоснабдяване – Разград” АД.

тел: (084) 612210; факс: (084) 612220
Единен информационен телефон - *1991 или 0700 11 110 /на цената на един градски разговор от цялата страна/
www.gasruse.com

Вътрешни обслужващи пътища

На територията на Бизнес зона „Перистър” са изградени 2600 метра улици, обслужващи имотите разположени на територията на бизнес зоната. На втори етап предстои изграждане на нови улици и подходи към новоизградени обекти в празни парцели, находящи се на територията на зоната. Бизнес зона „Перистър” разполага с над 70 паркоместа, като се предвижда обособяването на нови такива на втори етап. С Решение № 741/27.07.2010 г. по Протокол № 41 от проведеното на 27.07.2010 г. заседание на Общински съвет Разград е одобрен План за регулация и застрояване и придружаващи го схеми на част от квартал 334 – урегулиран поземлен имот /УПИ/ № ІХ-340 /бивш № ІХ-2519/ по плана на гр. Разград. Образувани са нови квартали с №№ 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 и 674. С плана са създадени нови улици, ограничаващи кварталите и осигуряващи достъп до всички урегулирани поземлени имоти. УПИ № ІХ-340 по регулационния план на гр. Разград е територията на Бизнес зона „Перистър”. С решение на Общински съвет Разград са приети административни адреси на всички урегулирани поземлени имоти, намиращи се в тази зона. Определени са имена на следните улици:

• Улица „Търговска” – започваща от осева точка /О.Т./ 2914, преминаваща през О.Т. 2911, 2910 и 2935 до О.Т. 2936.
• Улица „Конверсия” –от О.Т. 2908 до О.Т. 2939.
• Улица „Мебелна” – започваща от О.Т. 2946, преминаваща през О.Т. 2944, 2943 2951, 2959, 2965 и 2948 до О.Т. 2949.
• Улица „Складова” – започваща от О.Т. 2918, преминаваща през О.Т. 2915, 2920 и 2921 до О.Т. 2924.
• Улица „Транспортна” – започваща от О.Т. 2941, преминаваща през О.Т. 2944, 2948, 2964, 2965, 2926 и 2927

Телекомуникации

На територията на Бизнес зона „Перистър” е изградена кабелна мрежа от телефонни кабели, подготовка за телефония към Виваком. В административната сграда е изградена вътрешна телефонна и интернет мрежа.
Основен доставчик на услугата е “БТК” АД. През септември 2009 г. БТК и Вивател се обединиха в нова търговска марка - VIVACOM. Всички населени места на общината са телефонизирани и са включени към националната съобщителна мрежа за автоматично избиране. Територията на общината има покритие и за ползване на мобилните оператори Мобилтел, Глобул и Виваком.

Виваком:
Адрес: гр.Разград, ул."Васил Левски" №2
тел. /+359/84 661323, факс : /+359/84 660052
Справки: 123 (безплатен за частни и бизнес клиенти) / тел. +359 (0) 700 17 000, aко се обаждате от чужбина
www.vivacom.com

M-Tel:
Адрес: гр.Разград, пл."Момина чешма", бл."София"
тел. +359 88 2207501, факс : /+359/84 660052
Справки: *88
www.mtel.bg

Globul:
Адрес: гр.Разград, ул."Васил Левски" №2
тел. /+359/84 661323, факс : /+359/84 660052
Справки: 123 (безплатен за частни и бизнес клиенти) / 089 123, aко се обаждате от чужбина
www.globul.bg