За нас

Наименование: ОП Бизнес зона “ПЕРИСТЪР”, град Разград

Територия: Бизнес зона „Перистър” е територия, нахождаща се в град Разград, представляваща УПИ ІХ-2519 по плана на гр. Разград и съставляваща земя от 202 188.250 кв.м, сгради и инжинерна инфраструктура.

Работни места: Капацитета на бизнес зоната е 650 работни места при пълна натовареност и напълно изградена инфраструктура.

Вид структура: Общинско предприятие

Собственост: Община Разград

Предмет на дейност: Управление и разпореждане с имотите, съставляващи частна общинска собственост, находящи се на територията на Бизнес зона "Перистър"

Местоположение: Бизнес зона „Перистър” е разположена на 1 км от централната градска част на град Разград. Предприятието е разположено непосредствено до главен път за София. Морско пристанище и Летище Варна на 130 км. Речно пристанище на река Дунав – 60 км.

Община Разград е разположена в централната част на Североизточна България в източната част на Дунавската хълмиста равнина. Общинският център гр. Разград е разположен по протежение на река Бели Лом и по северния склон на Разградските височини, на 60 км. от Русе, 130 км. от Варна, 55 км. от Шумен, и 36 км. от Търговище. В продължение на много векове Разград е естествен кръстопът, пресечен от важни пътни артерии, свързващи централна Европа с Черноморието и Азия. През административния център на Общината минават първокласният път Русе -Варна и железопътна линия, които са най-пряката стратегическа връзка между река Дунав и Черно море.

Изграждане: Изградена частично. Проектът за бизнес зоната датира от 2002 г. През 2008 г. приключи ремонтът на 10 сгради и подготовката на терени за строителство на нови сгради. Създадени са производствени помещения и административни офиси. Извършена е рехабилитация на електроснабдителната, водоснабдителната и канализационната мрежи, газификация, построени и реконструирани са част от довеждащите пътища.

Инвестиции: Бизнес зона „Перистър” се създава в изпълнение на проект BG 2004/016-711.11.03.01.01. „Конверсия на бивши военни бази – Разград”, финансиран по Програма „ФАР” за подпомагане на бизнеса с ясни правила, добри управленски практики и равноправно партньорство чрез предоставяне на пакет от активи и услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи екологосъобразна дейност и осигуряващи трайна заетост с цел повишаване благосъстоянието на жителите и условията за бизнес в Община Разград.

Финансиране:
Първи етап: Европейски проект, Програма ФАР (изпълнен);
Втори етап: Реинвестиране на приходите от основната дейност в доизграждане на инфраструктурата. (в процес на развитие);
Трети етап: Частни инвестиции върху обособените терени за строителство на нови производствени помещения и търговски обекти (стратирал);

Мисия: Подпомагане на бизнеса чрез ясни правила, добри управленски практики и равноправно партньорство чрез предоставяне на пакет от активи и услуги на български и чуждестранни фирми, извършващи екологосъобразна дейност и осигуряващи трайна заетост. Повишаване благосъстоянието на жителите и условията за бизнес в община Разград.

Стратегически цели:
• Подобряване на условията за бизнес в общината
• Осигуряване на трайна заетост и високи доходи
• Повишаване на благосъстоянието на жителите
• Извършване на екологосъобразна дейност
• Стимулиране на конкуренцията и подобряване на продуктите и услугите
• Осигуряване на средства за допълнителни инвестиции
• Привличане на външни финансови ресурси
• Ефективно партньорство с външни организации
• Трансфер на знания и добри практики към други ОБЗ
• Изграждане, поддръжка и доизграждане на зоната
• Развитие на нови услуги
• Разработка и управление на проекти с външно финансиране
• Участие в съвместни проекти с външни партньори
• Извеждане и систематизиране на добри практики